FORMA

FORMA
FORMA
apud Trebell. Poll. in Victoria, Cusi sunt eius nummi —— quorum hodieque forma exstat apud Treviros: τύπος est seu signaculum archetypum, quo nummi formantur; Βουλλωτήριον recentiores Graeci dixêre. Alibi, est nummi χαρακτὴρ, Latinis quoqueve Figura: Lamprid. in Alex. Seu. nummos electrinos et aureos vultu Alexandri Magni figuravit. Apud eundem in seqq. ipse nummus formatus, h. e. figurâ seu Principis charactere donatus: Formas binarias, ternarias ---- usque ad bilibres quoque et centenarias, quas Heliogabalus invenerat, resolvi praecepit; h. e. nummos aureos, binos, ternos etc. aureos pendente etc. Vide Salmas. ad Hist. Aug. passim, praesertim ad Lamprid. cit. Item Τύπος seu Ep. litera formata, cui impressa est forma, seu imago scribentis, in sigillo sc. Formae nomine passim venit. Unde Θεῖοι τυποι, sacrae formae, quae Sacrae nude postmodum appellatae sunt, apud Ulpian. Capitolin. in Antomno, alios: quâ voce Constitutiones Principum dictas esse, observat Casaub. ad Lamprid. vide infra. Idem nomen nobilium Artificum emblematis, uti diximus in voce Caelator: tubis item, quibus aqua deducitur, vide supra Aqua formarum, item Comes formarum. In Eccl. Rom. Forma etiam sella est seu solium canentium in Choro, duplici constans parte, anticâ et posticâ: in quarum ista sedilia sunt plicatilia, cum canentibus stare incumbit. Sic vero dictae sedes eiusmodi videntur, quod formae seu imagines opere sculptorio vel penicillo adumbratae in singularum dorsalibus effingerentur: vel potius quod superne in modum formarum aquaeductuum arcuatae sint. Pars autem illa plicatilis erecta, praebens quandam sediculam, Misericordia vocitatur, vide in hac voce. At antica pars podii vicem praebet, ad quod procumbunt et curvantur, cum venia petenda est etc. Vide C. du Fresne Gloss. De formae vero am plitudine, quomodo eam, utpote vulgo gratam, apud Graecos Romanosque Principes viti, feminae inprimis, iuvare solitae sint, infra ubi de Subere. Certe corporis dignitatem in regentibus inprimis commendari, tralatitium est. Euripid. Phoerissis apud Porphyrium et Stobaeum,
Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος.
Corn. Nep. Dione c. 1. magnam corporis dignitatem, quae non minimum commendat Et. Iphicrate c. 3. Fuit autem et animo magno et corpore imperatoriaaque formâ. Eandem inter adiumenta summae rei adipiscendae reponit Tac. Ann. l. 11. c. 28. et inter coetera quae Galbam destruxerant, deformitatem fuisse, observat idem Hist. l. 1. c. 7. Vide et Iustin. l. 13. c. 1. Hinc praeclare Claud. l. 1. de Stiliconis laud. Carm. 21. v. 44. et seqq.
Iam tum conspicuus, iamtum venerabilis ibas:
Spondebatque ducem celsi nitor igneus oris,
Membrorumque modus, qualem nec carmina fingunt
Semideis quacumque alte gradereris inurbe,
Cedentes spatiis assurgentesque videbas.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Forma (Go) — Saltar a navegación, búsqueda Geta (Red) se suele considerar una buena forma. En el juego del Go, la Forma describe las cualidades en la posición sobre el tablero de un grupo de piedras. Las descripciones de las formas en el Go se centran en cómo …   Wikipedia Español

  • formă — FÓRMĂ, forme, s.f. 1. (fil.: În corelaţie cu conţinut) Categorie care desemnează structura internă şi externă a unui conţinut, modul de organizare a elementelor din care se compune un obiect sau un proces. ♢ Forme ale conştiinţei sociale = forme… …   Dicționar Român

  • forma — sustantivo femenino 1. Aspecto exterior de los cuerpos y las cosas materiales: forma triangular, forma hexagonal, forma cuadrada, formas regulares, formas irregulares. El cuello de su camisa tiene forma de pico. Esta planta tiene las hojas en… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • forma — (Del lat. forma). 1. f. Configuración externa de algo. 2. Modo de proceder en algo. 3. Molde en que se vacía y forma algo. 4. formato. 5. Modo, manera. Forma de andar, de hablar. 6. Estilo o modo de expresar las ideas, a diferencia de …   Diccionario de la lengua española

  • forma — FORMÁ, formez, vb. I. tranz. 1. A da fiinţă şi formă unui lucru; a face. ♦ refl. A lua fiinţă, a lua naştere. 2. A educa, a creşte. 3. (Despre mai multe elemente) A alcătui, a compune. ♦ A constitui, a reprezenta. 4. A confecţiona forme de… …   Dicționar Român

  • forma — / forma/ s.f. [lat. fōrma ]. 1. a. [il modo in cui appare esteriormente un oggetto: f. circolare ] ▶◀ aspetto, figura, foggia, profilo, sagoma. ● Espressioni: fig., prendere forma [assumere concretezza: progetto che comincia a prendere f. ]… …   Enciclopedia Italiana

  • forma — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vidinė struktūra renginio, kuriame naudojamos įvairios priemonės, metodai ir jų būdai konkrečiam pedagoginiam tikslui pasiekti. Yra dvi pagrindinės pedagoginio proceso organizavimo formos: individualioji ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Forma — (lat.), Form; in forma, in aller Form; in optĭma forma, in bester Form; pro forma, nur der Form halber; sub utrāque forma, unter beiderlei Gestalt …   Kleines Konversations-Lexikon

  • forma — |ô| s. f. 1. Molde sobre o qual ou dentro do qual se coloca alguma substância fluida, que toma o feitio desse molde. 2. Peça de madeira com o feitio de um pé, que serve para sobre ela o sapateiro fazer o calçado. 3. Molde para o fabrico de… …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • FORMA — ist: FORMA Centro Internazionale di Fotografia, ein Museum und eine Galerie für zeitgenössische Fotografie in Mailand Forma (Titularbistum), ein Titularbistum der römisch katholischen Kirche lat. forma, „Gestalt, Figur“ Die …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”